499.00 ฿
ข้อกำหนดในการพิมพ์ Photo Book / Conditions
  • สามารถตั้งชื่อได้ไม่เกิน 30 ตัวอักษร ทั้งไทยและอังกฤษ
  • ตั้งชื่อไฟล์ภาพให้เรียงตามลำดับ เช่น 01, 02, 03 เป็นต้น
  • อัพโหลดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 40 ภาพ ขนาดภาพไม่เกินภาพละ 3 MB
  • ภาพอาจจะถูก Crop บางส่วนเพื่อให้อยู่ในสัดส่วนของหน้ากระดาษ

 

  • Create Your Photo Book's Name Up to 30 Letters.
  • Create Filename in Order. example. 01, 02, 03 etc,.
  • Upload to Maximum 40 Photos Limit to 3 MB/File.
  • Your Photo May Be Crop to Fit in Page of Photo Book.